Yoshinari Ikkaku

Yoshinari Ikkaku

Visitor

Shima Seiki Mfg. Ltd.

Yoshinari Ikkaku is a visiting researcher from Shima Seiki.